Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej mzuk.pl

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: mzuk@mzuk.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie prosimy składać na adres: rzecznik@mzuk.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, budynek przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c:
1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla interesantów dostępne jest jedno wejście główne:
a) od ulicy Strzelców Bytomskich – drzwi na poziomie terenu nie otwierają się automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku; umożliwiają dostanie się do budynku osobom poruszającym się na wózku.
Na wprost od wejścia głównego znajduje się portiernia, jest dostępna bez barier architektonicznych; każdy z interesantów po podaniu informacji o celu wizyty uzyska informacje o miejscu znajdowania się danego działu.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Budynek parterowy bez barier architektonicznych; wszystkie pokoje znajdują się na jednej kondygnacji z możliwością dostania się do każdego z nich bezpośrednio z korytarza głównego. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
a) Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym do budynku.
b) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Jest wytyczone miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.