Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej mzuk.bip.gliwice.eu

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo podjętych przez nas starań, niektóre z dokumentów są niedostępne cyfrowo, ponieważ:

 • pochodzą z różnych źródeł, nie są wytworzone przez MZUK,
 • zostały sporządzone i opublikowane przed wejściem w życie przedmiotowych przepisów.

Wśród treści niedostępnych cyfrowo mogą pojawić się skany różnych dokumentów.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych deklaruje w przyszłości przeprowadzić audyt swojej strony internetowej oraz usunąć wskazane przeszkody w dostępności cyfrowej. Naszym celem jest uruchomienie zupełnie nowej strony internetowej, według możliwości i założonych środków do końca 2024 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej MZUK można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, w skrócie BIP, prosimy o kontakt:

 • mailowy, pod adresem: mzuk@mzuk.pl
 • lub telefoniczny, pod numerem 32 231 00 31.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład:

 • przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
 • przez dołączenie opisu do pliku audio-wizualnego bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane personalne osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być udostępnione cyfrowo,
 • jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, osoba żądająca powinna określić oczekiwany alternatywny sposób dostępu a także określić dogodny dla niej sposób kontaktu z podmiotem w tej sprawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym żądającego, podając przyczynę i wyznaczając nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy jednak, niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności elementu strony internetowej, aplikacji mobilnej lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w tej sprawie do podmiotu odmawiającego.

Żądania zapewnienia dostępności cyfrowej informacji niedostępnej na stronie BIP prosimy składać na adres mailowy: rzecznik@mzuk.pl

W przypadku, gdy podmiot nie zapewni żądanej dostępności, po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, żądający może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, budynki przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c:

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 231 00 31,

e-mailowy pod adresem: mzuk@mzuk.pl

Główny budynek siedziby MZUK
 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

W budynku siedziby MZUK dostępne jest jedno wejście główne: od ulicy Strzelców Bytomskich. Drzwi wejściowe znajdują się na poziomie chodnika. Na wprost od wejścia głównego znajduje się portiernia. Wejście dostępne jest bez barier architektonicznych.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest parterowy, bez barier architektonicznych; wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji z możliwością dostania się do każdego z nich bezpośrednio z korytarza głównego. Brak toalety przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym do budynku.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek biurowo – warsztatowy
 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście od ulicy Strzelców Bytomskich. Drzwi wejściowe znajdują się na poziomie chodnika. Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika, dostępne jest bez barier architektonicznych.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest parterowy, bez barier architektonicznych,  wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie z możliwością dostania się do każdego z nich bezpośrednio z korytarza głównego. Na terenie obiektu dostępna jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Palmiarnia Miejska w Gliwicach

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 231 32 39,

e-mailowy pod adresem: palmiarnia.rezerwacje@mzuk.pl

Palmiarnia Miejska w Gliwicach jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do obiektu prowadzą szerokie alejki parkowe, w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla zwiedzających Palmiarnię dostępne jest jedno wejście z Parku Chopina – wejście po schodach, które są wyposażone w podjazd dla wózków, spełniający aktualne wymogi. Na krańcowych stopniach schodów zainstalowane są antypoślizgowe taśmy ostrzegawcze.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Wszystkie drzwi w obiekcie mają minimum 90 cm szerokości i nie posiadają progów.

Nawierzchnia schodów pomiędzy poziomem 0 a +1 wykonana jest z materiału antypoślizgowego. Na krańcowych stopniach zainstalowane są antypoślizgowe taśmy ostrzegawcze.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z wind dostosowanych dla ich potrzeb, które umożliwiają:

 • dostanie się do szatni na poziome -1;
 • dostanie się do toalety dla osób z niepełnosprawnością na poziomie +1;
 • dostęp do ekspozycji na poziomie 0 oraz +1.

Windy wyposażone są w system przywołujący obsługę Palmiarni, która w razie potrzeby pomaga obsłużyć urządzenie.

Winda w pawilonie wejściowym posiada możliwość kontaktu z serwisem urządzenia przez osoby znajdujące się w kabinie. Winda w pawilonie sukulentów nie ma takiej funkcji, jest podany numer do serwisu.

Windy posiadają system alarmu miejscowego i możliwość bezpośredniego kontaktu z firmą serwisową.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie +1, usytuowana jest pomiędzy kwiaciarnią a kawiarnią. Powierzchnia toalety przekracza 4m2, a jej wyposażenie spełnia aktualne wymogi.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Obiekt wyposażony jest w pętlę indukcyjną ułatwiającą komunikację kasjera Palmiarni z osobą niedosłyszącą, która korzysta z aparatu słuchowego.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością usytuowane jest przy ulicy Sienkiewicza, u zbiegu z ulicą M. Konopnickiej, bezpośrednio przy wejściu do Parku Chopina.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Dopuszczalne jest zwiedzanie ekspozycji przez osoby korzystające z pomocy psa asystującego i psa przewodnika.

Kryte pływalnie

Kryta pływalnia „Olimpijczyk”

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 445 05 75, sms 519 197 755,

e-mailowy pod adresem: olimpijczyk@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do krytej pływalni „Olimpijczyk” w Gliwicach przy ul. Oriona 120 dostępne są dwa wejścia:

 • główne, od strony Kąpieliska Leśnego, wejście na poziom parteru po schodach, które wyposażone są w podjazd dla wózków,
 • od strony parkingu, wejście na poziom parteru po schodach, które wyposażone są w podjazd dla wózków.

Przejście przez kołowrót przy kasach pływalni można ominąć przez bramkę.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Główne punkty obsługi: kasa, szafki na okrycia wierzchnie, szatnie, basen, widownia (dostęp przy pomocy windy), są dostępne bez barier architektonicznych.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrze obiektu. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze przed kasami i na piętrze przed wejściem na widownię. Na pływalni znajduje się szatnia z toaletą przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się winda, która pozawala poruszać się pomiędzy parterem, gdzie znajduje się niecka basenowa, a pierwszym piętrem, gdzie znajduje się widownia.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika pływalni w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Na parkingu są wyznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do pomieszczeń obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie jest to jednak możliwe w strefie basenowej.

Kryta pływalnia „Delfin”

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 331 04 45, sms 501 602 717,

e-mailowy pod adresem: delfin@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do Krytej pływalni „Delfin” w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 35 dostępne są dwa wejścia:

 • główne, od ul. Warszawskiej, wejście na poziom parteru obiektu po schodach, które wyposażone są w podjazd dla wózków,
 • od strony sali sportowej, wejście na poziom parteru obiektu po schodach, które wyposażone są w podjazd dla wózków.

Główne punkty obsługi: kasa, szatnie, basen, widownia (dostęp przy pomocy windy), dostępne są bez barier architektonicznych. Przejście przez kołowrót przy kasach pływalni można ominąć znajdującymi się obok drzwiami.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrze obiektu. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w holu na parterze. Na pływalni znajduje się szatnia z toaletą przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się winda, która pozawala poruszać się pomiędzy parterem, gdzie znajduje się niecka basenowa, 1 piętrem, gdzie znajduje się widownia i biuro kierownika obiektu, a 2 piętrem, gdzie znajduje się sala fitness.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika pływalni w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przy budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością: jedno przy wejściu głównym i jedno przy wejściu od strony sali sportowej.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do pomieszczeń obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie jest to jednak możliwe w strefie basenowej.

Kryta pływalnia „Mewa”

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 305 06 46,

e-mailowy pod adresem: mewa@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do Krytej Pływalni „Mewa” w Gliwicach zlokalizowane jest przy ul. Mewy 36.

Wejście do obiektu usytuowane jest na poziomie chodnika, dostępne bez barier architektonicznych. Obszar kontroli wejść w postaci kołowrotu posiada możliwość ominięcia go przy pomocy bocznych drzwiczek.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Wszystkie główne pomieszczenia na parterze: korytarze, kasy, szatnie oraz niecka basenowa znajdują się na jednym poziomie, bez barier architektonicznych.

W obiekcie jest dostępna szatnia z toaletą przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt jest dwukondygnacyjny, na piętrze znajduje się biuro kierownika obiektu, pomieszczenia socjalne, sala fitness oraz widownia. Na piętro prowadzą schody, obiekt nie jest wyposażony w windę.

Szklane drzwi wejściowe do budynku są oznaczone dla osób słabowidzących.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika pływalni w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przy obiekcie znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane przy wejściu do obiektu.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do pomieszczeń obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie jest to jednak możliwe w strefie basenowej.

Kryta Pływalnia „Neptun”

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 444 28 17, sms 512 216 963

e-mailowy pod adresem: neptun@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do krytej pływalni „Neptun” w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy 29 dostępne jest jedno wejście na poziomie parteru obiektu, wejście do obiektu po schodach obok znajduje się winda która pozwala poruszać się na wszystkich kondygnacjach obiektu.

Przejście przez kołowrót przy kasach pływalni można ominąć przez bramkę.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Główne punkty obsługi: kasa, szafki na okrycia wierzchnie, szatnie, basen, widownia (dostęp przy pomocy windy), są dostępne bez barier architektonicznych.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze, piętrze obiektu i poziomie -1. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze przed kasami i na piętrze przed wejściem na widownię. Na pływalni znajduje się szatnia z toaletą przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się winda, która pozawala poruszać się pomiędzy parterem, gdzie znajduje się niecka basenowa, pierwszym piętrem, gdzie znajduje się widownia oraz biuro kierownika, a poziomem -1, gdzie znajduje się strefa saunarium.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika pływalni w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Na obiekcie są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do pomieszczeń obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie jest to jednak możliwe w strefie basenowej.

Hala widowiskowo–sportowa Sośnica im. Jerzego Wojewódzkiego

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 332 10 88, sms 505 075 115,

e-mailowy pod adresem: hala@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do Hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 130 dostępne są dwa wejścia:

 • główne, od ul. Sikorskiego, wejście po schodach na poziom piętra, gdzie znajduje się hol główny i wejścia na widownię,
 • od strony portierni, wejście na poziom parteru po schodach, które wyposażone są w podjazd dla wózków.

Do głównego punktu obsługi obiektu – portierni dostęp możliwy jest przy pomocy windy

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze i piętrze dostępne są bez barier architektonicznych. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w głównym holu na pierwszym piętrze. Na terenie obiektu znajduje się szatnia z toaletą przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się winda, która pozwala poruszać się pomiędzy poziomem zero, gdzie jest wejście do budynku, parterem, gdzie są szatnie i hala widowiskowa, a piętrem, gdzie znajduje się widownia, kawiarnia i toalety. Na poziomie zero i piętrze znajdują się dzwonki, którymi można przywołać obsługę obiektu.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z pomocy pracownika w przypadku napotkania barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

W obrębie budynku wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 238 88 70,

e-mailowy pod adresem: owczechowice@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście na teren obiektu znajduje się od strony ul. Rekreacyjnej. Na Ośrodek można wejść przez furtkę o szerokości 2 metrów lub wjechać samochodem.

Drugie wejście znajduje się przy ul. Ziemięcickiej. Na Ośrodek wchodzi się furtką o szerokości powyżej 1,5 m szerokości.

Wejścia do budynku biurowego, sanitariatów oraz domków letniskowych dostępne są z poziomu chodnika. Drzwi wejściowe są szerokie, co umożliwia swobodny wjazd wózkiem. Węzeł sanitarny jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Toalety są przestronne i wyposażone w pochwyty przy urządzeniach higieniczno-sanitarnych.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Poruszanie się po obszarze Ośrodka umożliwiają wybrukowane, szerokie alejki dostępne dla wózków.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika biura obsługi OW Czechowice, bądź w sezonie kąpielowym pomocy ratowników wodnych w przypadku napotkania na obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Na parkingu Ośrodka wyznaczone są cztery miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren Ośrodka można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Boiska sportowe

Stadion Gliwice, ul. Lekarska 5

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 232 50 88, kom. 797 328 198,

e-mailowy pod adresem: stadiony@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście na obiekt odbywa się przez dwie bramy wjazdowe: od ul. Lekarskiej i od ul. Rybackiej.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Biuro obsługi interesantów usytuowane jest na parterze i pierwszej kondygnacji budynku. W budynku  nie ma windy. W razie potrzeby oferujemy pomoc obsługi obiektu.

Na terenie obiektu znajduje się jedna pochylnia umożliwiająca podjazd wózkiem pod budynek oraz pod trybunę dla kibiców.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie obiektu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przy wjeździe od strony ul. Rybackiej.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Boisko Gliwice, ul. Fiołkowa 26

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 270 08 10, kom. 797 328 198,

e-mailowy pod adresem: stadiony@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na teren obiektu dostęp jest przez jedną bramę wjazdową.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku socjalnego. Pozostałe pomieszczenia znajdują się na piętrze, w budynku nie ma windy. W razie potrzeby oferujemy pomoc obsługi obiektu.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przed obiektem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren obiektu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Boisko Gliwice, ul. Radomska 132

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 797 328 198,

e-mailowy pod adresem: stadiony@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na teren obiektu dostęp jest przez bramę wjazdową oraz furtkę.

 1. Dostępność korytarzy, schodów, wind.

Budynek obiektu jest parterowy, dostępny z poziomu chodnika.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie obiektu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren obiektu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Boisko Gliwice, ul. Niezapominajki

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 797 328 198,

e-mailowy pod adresem: stadiony@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.

Na teren obiektu dostępne są dwa wejścia: od strony ul. Magnolii oraz od strony ul. Niezapominajki. Wejście na teren obiektu pozbawione jest barier architektonicznych.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Nie dotyczy. W razie potrzeby oferujemy pomoc obsługi obiektu.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie obiektu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych Gliwice „Piaskowa Dolina”

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 270 08 10, 797 328 198,

e-mailowy pod adresem: stadiony@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na teren obiektu dostępne są trzy wejścia bez barier architektonicznych.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Nie dotyczy.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania  w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie obiektu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren obiektu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik” Gliwice, ul. Jasna 31

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 519 743 629,

e-mailowy pod adresem: stadiony@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na teren obiektu dostępne są dwa wejścia od ulicy Jasnej oraz od ulicy Gwarków, bez barier architektonicznych.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek jednokondygnacyjny, wyposażony w podjazd dla wózków, który umożliwia dostęp do szatni oraz toalety. W obiekcie dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

W obrębie obiektu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren obiektu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Korty tenisowe Gliwice, ul. Kosynierów 6

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 331 33 60, 501 486 376,

e-mailowy pod adresem: korty@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na teren obiektu prowadzi jedna brama wjazdowa.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Obsługa interesantów odbywa się na parterze lub pierwszej kondygnacji budynku socjalnego.

W budynku nie ma windy. Dla osób poruszających się na wózkach wszystkie pomieszczenia są niedostępne w razie potrzeby oferujemy pomoc personelu obiektu.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie obiektu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren obiektu można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.

Cmentarze komunalne i usługi pogrzebowe

Biuro Zarządu Cmentarzy Komunalnych

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 335 04 63, 32 237 93 78,

e-mailowy pod adresem: ck@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Biuro Zarządu Cmentarzy Komunalnych znajduje się przy ulicy Kozielskiej, w pobliżu głównego wejścia na Cmentarz Centralny. Wejście do budynku po schodach, które wyposażone są w platformę dla wózków.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Wszystkie korytarze w budynku są szerokie, dostępne bez barier architektonicznych. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku tuż obok wejścia. Obiekt wyposażony jest w windę umożliwiającą swobodny dostęp na wszystkie kondygnacje budynku.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przed obiektem znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kaplice zlokalizowane na terenie cmentarzy komunalnych

Wejścia do kaplic znajdujących się na terenie cmentarzy: Centralnego, Lipowego oraz Łabędy przy ulicy Wrzosowej, znajdują się na poziomie chodnika.

Na terenie cmentarzy: Centralnego i Lipowego znajdują się toalety przenośne typu TOI TOI przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Na terenie cmentarzy: Łabędy ul. Wrzosowa, Ligota Zabrska oraz Wilcze Gardło  kabiny dedykowane osobom niepełnosprawnym zostaną ustawione od 1.04.2024 roku.

Zakład Pogrzebowy, ul. Raciborska

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 231 98 45,

e-mailowy pod adresem: dp@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do Zakładu Pogrzebowego usytuowane jest przy ulicy Raciborskiej na parterze budynku. Przed drzwiami wejściowymi do Zakładu jest próg o wysokości kilku cm. W przypadku napotkania bariery niemożliwej do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością, zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Wszystkie punkty obsługi w obiekcie dostępne są bez barier architektonicznych. Na terenie Zakładu dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Opis dostosowań., na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przed obiektem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Zakładu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zakład Pogrzebowy, ul. Kozielska

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 444 28 18,

e-mailowy pod adresem: dp@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Zakład Pogrzebowy znajduje się przy ulicy Kozielskiej, w pobliżu głównego wejścia na Cmentarz Centralny. Wejście do budynku po schodach, które wyposażone są w platformę dla wózków.

      2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Wszystkie korytarze w budynku są szerokie, dostępne bez barier architektonicznych. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku tuż obok wejścia. Obiekt wyposażony jest w windę umożliwiającą swobodny dostęp na wszystkie kondygnacje budynku.

      3. Opis dostosowań., na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

      4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przed obiektem znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

      5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Izba Wytrzeźwień, ul. Okopowa 6

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 335 04 93, 32 231 54 24,

e-mailowy pod adresem: diw@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na obiekt Izby Wytrzeźwień prowadzą dwa wejścia od ulicy Okopowej. Drzwi wejściowe usytuowane są na poziomie chodnika, dostępne bez barier architektonicznych.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada dwie kondygnacje oraz dwa wejścia do obiektu.

Wejście nr 1 prowadzi na parter, gdzie znajdują się pomieszczenia dla pacjentów Izby. Wszystkie sale na parterze położone są na jednym poziomie z możliwością dostania się do każdej z nich bezpośrednio z korytarza głównego. W części przeznaczonej dla pacjentów Izby znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście nr 2 prowadzi do pomieszczeń biurowych znajdujących się na piętrze oraz znajdującego się na parterze Punktu Higieny dla osób zaniedbanych. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz. W budynku nie ma windy. W razie potrzeby oferujemy pomoc personelu obiektu.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

O rozkładzie pomieszczeń w budynku informują tablice informacyjne.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W razie potrzeby zachęcamy do skorzystania z pomocy obsługi.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przed obiektem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie dotyczy to osób będących pod wpływem środków odurzających.

Schronisko dla zwierząt, ul. Wschodnia

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 519 743 556,

e-mailowy pod adresem: ts@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do obiektu prowadzi utwardzone przejście o szerokości powyżej 1,5 m bez barier architektonicznych. Przed wejściem do budynku znajduje się jeden schodek, wyposażony w podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe są szerokie, umożliwiają wjazd wózkiem.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada dwie kondygnacje, nie jest wyposażony w windę. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie biurowe oraz pomieszczenia dla zwierząt. Wszystkie korytarze i drzwi w budynku są szerokie, umożliwiają poruszanie się wózkiem.

Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania  w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przed Schroniskiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, które zostało odpowiednio oznakowane.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren obiektu można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Giełda samochodowa

kontakt:

korespondencyjny pod adresem:

 1. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice;

telefoniczny pod numerem: 32 279 79 74,

e-mailowy pod adresem: gielda@mzuk.pl

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na teren obiektu dostępne jest jedno wejście, do którego prowadzi chodnik o szerokości powyżej 1,5m szerokości. Nawierzchnia schodów zewnętrznych wykonana jest z materiałów antypoślizgowych. W razie potrzeby zachęcamy do skorzystania z pomocy obsługi.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Obiekt posiada dwie kondygnacje, nie jest wyposażony w windę. Obsługa interesantów odbywa się na pierwszym piętrze budynku. Korytarze są szerokie, bez barier architektonicznych. W razie potrzeby zachęcamy do skorzystania z pomocy obsługi.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania barier niemożliwych do pokonania przez osobę z niepełnosprawnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

W obrębie obiektu wyznaczonych jest pięć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.