Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo podjętych przez nas starań, niektóre z dokumentów są niedostępne, ponieważ:

  • pochodzą z różnych źródeł, nie są wytworzone przez MZUK
  • zostały sporządzone i opublikowanie przed wejściem w życie przedmiotowych przepisów.

Wśród treści niedostępnych mogą pojawić się:
1. Materiały graficzne i multimedialne bez transkrypcji oraz odpowiednich napisów.
2. Skany dokumentów, protokołów, itp.
3. Elementy o zbyt małym kontraście w trybie zwykłym, przełączenie w tryb wysokiego kontrastu powinno wyeliminować ten fakt.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych deklaruje w przyszłości przeprowadzić audyt swojej strony internetowej oraz usunąć wskazane przeszkody w dostępności. Naszym celem jest uruchomienie zupełnie nowej strony internetowej – według możliwości i założonych środków do końca 2024 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy mzuk@mzuk.pl lub telefonicznie 32 231 00 31.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie prosimy składać na adres: rzecznik@mzuk.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, budynek przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla interesantów dostępne jest jedno wejście główne: od ulicy Strzelców Bytomskich – drzwi znajdują się na poziomie chodnika. Na wprost od wejścia głównego znajduje się portiernia, jest dostępna bez barier architektonicznych.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek parterowy bez barier architektonicznych; wszystkie pokoje znajdują się na jednej kondygnacji z możliwością dostania się do każdego z nich bezpośrednio z korytarza głównego. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym do budynku.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Jest wytyczone miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Palmiarnia Miejska w Gliwicach

Bezpośredni kontakt możliwy przez:

ul. Fredry 6, 44-100 Gliwice
32 231-32-39

Palmiarnia Miejska w Gliwicach jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla zwiedzających dostępne jest jedno wejście od Parku Chopina – wejście po schodach dodatkowo wyposażone w podjazd dla wózków.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Osoby niepełnosprawne szerokimi alejkami parkowymi, korzystając z pochylni spełniającej aktualne wymogi, mają dostęp do wejścia głównego do obiektu. Wszystkie drzwi w obiekcie są szerokości minimum 90cm i nie posiadają progu.

Nawierzchnia schodów pomiędzy poziomem 0 a +1 wykonana jest z materiału antypoślizgowego.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wind dostosowanych dla ich potrzeb, które umożliwiają:
– skorzystanie z szatni na poziome -1,
– skorzystanie z przystosowanej toalety na poziomie +1,
– dostęp do ekspozycji na poziomie 0 oraz +1.
Windy wyposażone są w system przywołujący obsługę Palmiarni, która pomoże w skorzystaniu z urządzenia. Posiadają one również system alarmu miejscowego, jak również możliwy jest kontakt bezpośrednio z firmą serwisową.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na poziomie +1, pomiędzy kwiaciarnią a kawiarnią. Powierzchnia toalety przekracza 4m2 , a jej wyposażenie spełnia aktualne wymogi.

3. Opis dostosowań.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce parkingowe wyznaczone jest przy ulicy Sienkiewicza, u zbiegu z ulicą M. Konopnickiej, bezpośrednio przy wejściu do Parku Chopina.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Dopuszczalne jest zwiedzanie ekspozycji przez osoby korzystające z pomocy „psów przewodników”.

KRYTE PŁYWALNIE
Kryta pływalnia Olimpijczyk

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
-pocztę elektroniczną: olimpijczyk@mzuk.pl
– telefonicznie: 32 445 05 75
– SMS: 519 197 755
– listownie na adres: Miejski Zarząd Usług Komunalnych , ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów Krytej pływalni „Olimpijczyk” w Gliwicach przy ul. Oriona 120 dostępne są 2 wejścia:
– od strony kąpieliska Leśnego (główne) – wejście po schodach na poziom parteru oraz podjazd dla wózków (inwalidzkich oraz z dziećmi),
– od strony parkingu dla klientów – wejście po schodach na poziom parter oraz podjazd dla wózków (inwalidzkich oraz z dziećmi),

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Główne punkty obsługi: kasa, szafki na okrycia wierzchnie, szatnie, basen, widownia (dostęp przy pomocy windy), są dostępne bez barier architektonicznych.

Przejście przez kołowrót przy kasach pływalni można ominąć przez bramkę.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla klientów na parterze i piętrze. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze przed kasami i na piętrze przed wejściem na widownię. Na pływalni znajduje się również szatnia dla osób niepełnosprawnych (w niej toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo).

W budynku znajduje się winda, która pozawala poruszać się na poziomie parter (basen), I piętro widownia.

3. Opis dostosowań.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika pływalni w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu są wyznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie jest to możliwe w przypadku wejścia w strefę basenową.

Kryta pływalnia DELFIN

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
– pocztę elektroniczną: delfin@mzuk.pl
– telefonicznie: 32 331-04-45
– SMS: 501 602 717
– listownie na adres: Miejski Zarząd Usług Komunalnych , ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów Krytej pływalni „Delfin” w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 35 dostępne są 2 wejścia:
– od ul. Warszawskiej (główne) – wejście po schodach na poziom parteru oraz podjazd dla wózków (inwalidzkich oraz z dziećmi),
– (wejście przy sali sportowej) – wejście po schodach na poziom parter oraz podjazd dla wózków (inwalidzkich oraz z dziećmi).

Główne punkty obsługi: kasa, szatnie, basen, widownia (dostęp przy pomocy windy), są dostępne bez barier architektonicznych. Przejście przez kołowrót przy kasach pływalni można ominąć znajdującymi się obok drzwiami.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla klientów na parterze i piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze, w holu. Na pływalni znajduje się również szatnia dla osób niepełnosprawnych (w niej toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo).

W budynku znajduje się winda, która pozawala poruszać się na poziomie parter (basen), I piętro (widownia, biuro kierownika), II piętro (sala fitness).

3. Opis dostosowań.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika pływalni w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej (1 przy wejściu głównym, 1 przy wejściu od strony sali sportowej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie jest to możliwe w przypadku wejścia w strefę basenową.

Kryta pływalnia MEWA

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
– pocztę elektroniczną: mewa@mzuk.pl
– telefonicznie: 32 305 06 46
– listownie: Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c; 44- 109 Gliwice

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do obiektu dla klientów Krytej Pływalni Mewa w Gliwicach zlokalizowane jest przy ul. Mewy 36.
Wejście do samego obiektu jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach dla osób niepełnosprawnych, nie posiada schodów czy uskoków przekraczających 2 cm. Obszar kontroli wejść w postaci kołowrotu posiada możliwość otwarcia bocznych drzwiczek nie stanowiąc tym samym bariery architektonicznej.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Wszystkie główne pomieszczenia na parterze jak: korytarze, kasy, szatnie znajdują się na jednym poziomie ciągnąc się od samego wejścia do niecki basenowej.

W obiekcie znajduje się też piętro na którym zlokalizowane jest biuro kierownika obiektu, pomieszczenia socjalne, sala fitness i widownia. Obiekt nie jest wyposażony w windę osobową.

3. Opis dostosowań.

Obiekt jest wyposażony w szatnię z osobną łazienką i ubikacją dostosowaną dla osób poruszających się wózkach, oraz w specjalny wózek akumulatorowy służący do opuszczania w sposób bezpieczny osób niepełnosprawnych ruchowo do niecki pływalni.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika pływalni w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy obiekcie znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane możliwie blisko samego wejścia do obiektu.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Dopuszczalne jest poruszanie się po obiekcie z psem przewodnikiem lub psem asystującym w obrębie wejścia do budynku czy kas. Nie jest to jednak możliwe w przypadku wejścia do „ strefy basenowej”.

Hala widowiskowo – sportowa Sośnica im. Jerzego Wojewódzkiego

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
– pocztę elektroniczną: hala@mzuk.pl
– telefoniczny: 32 332-10-88
– SMS: 505 075 115
– listownie na adres: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul, Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Dla klientów Hali widowiskowo – sportowej Sośnica w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 130 dostępne są 2 wejścia:

– od ul. Sikorskiego ( główne ) – wejście po schodach na poziom piętra, głównego holu i wejście na widownię
– wejście od strony portierni – wejście po schodach na poziom parteru, platforma dla osób niepełnosprawnych z poziomu zero

Główny punkty obsługi – portiernia ( dostęp przy pomocy windy ) – jest dostępny bez barier architektonicznych.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla klientów na parterze i piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na głównym holu na pierwszym piętrze. Na hali znajduje się również szatnia dla osób niepełnosprawnych ( w niej toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo).

W budynku znajduje się winda, która pozwala poruszać się od poziomu zero ( wejście do budynku ), parter ( szatnie, hala widowiskowa ), piętro ( widownia, kawiarnia, toalety ) na poziomie zero i piętrze znajdują się dzwonki którymi można przywołać obsługę obiektu.

3. Opis dostosowań.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji wizualnej/dotykowej, głosowej. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem

Ośrodek wypoczynkowy Czechowice

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:

Ul. Ziemięcicka 62, 44-100 Gliwice
32 238-88-70
owczechowice@mzuk.pl

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście na teren obiektu znajduje się od strony ul. Rekreacyjnej. Wchodzi się furtką o szerokości 2 metrów lub wjeżdża się samochodem. Drugie wejście jest przy ul. Ziemięcickiej, wchodzi się furtką o szerokości 2 metrów. Teren jest ogrodzony. Budynki biurowe, sanitarne oraz domki noclegowe usytuowane w ośrodku są parterowe. Drzwi wejściowe są szerokie, co umożliwia swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Toalety są przestronne i wyposażone w pochwyty przy urządzeniach higieniczno-sanitarnych.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Bezpieczne poruszanie się po obszarze ośrodka umożliwiają wybrukowane, szerokie alejki.

3. Opis dostosowań.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika pływalni w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wyznaczone cztery miejsca dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku oraz na teren ośrodka można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

BOISKA SPORTOWE

Stadion Gliwice, ul. Lekarska 5

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
– pocztę elektroniczną: stadiony@mzuk.pl
– telefonicznie 32 232 50 88/ + 48 797 328 198

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów są dostępne dwie bramy wjazdowe od ul. Lekarskiej i ul. Rybackiej.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Biuro obsługi interesantów usytuowane jest na parterze i pierwszej kondygnacji. W budynku nie ma windy, w razie potrzeby oferujemy pomoc personelu MZUK.

Na terenie obiektu znajduje się jedna pochylnia umożliwiająca podjazd pod budynek oraz trybunę dla kibiców.

3. Opis dostosowań.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wjeździe bramą od strony ul. Rybackiej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Boisko Gliwice, ul. Fiołkowa 26

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
– pocztę elektroniczną: stadiony@mzuk.pl
– telefonicznie 32 270 08 10/ + 48 797 328 198

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów jest dostępna jedna brama wjazdowa.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku socjalnego. Pozostałe pomieszczenia znajdują się na piętrze, brak windy. W razie potrzeby oferujemy pomoc personelu MZUK.

3. Opis dostosowań.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed obiektem jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Boisko Gliwice, ul. Radomska 132

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
– pocztę elektroniczną: stadiony@mzuk.pl
– telefonicznie + 48 797 328 198

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Dla klientów dostępna jest jedna brama wjazdowa oraz jedna dodatkowa furtka.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek parterowy. Obsługa interesantów pod nr tel. 797 328 198.

3. Opis dostosowań.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na ten moment parkowanie możliwe wzdłuż ogrodzenia boiska oraz miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych wyznaczone na terenie obiektu.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Boisko Gliwice, ul. Niezapominajki

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
– pocztę elektroniczną: stadiony@mzuk.pl
– telefonicznie + 48 797 328 198

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Dla klientów dostępne są dwa wejścia na teren obiektu od strony ul. Magnolii oraz Niezapominajki. Wejście nie stanowi bariery.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Nie dotyczy. Obsługa interesantów pod nr tel. 797328198. W razie potrzeby oferujemy pomoc personelu MZUK.

3. Opis dostosowań.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych Gliwice Piaskowa Dolina

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
– pocztę elektroniczną: stadiony@mzuk.pl
– telefonicznie 32 270 08 10/ + 48 797 328 198

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne są trzy wejścia na teren obiektu. Nie ma barier dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Nie dotyczy. Obsługa interesantów pod nr tel. 32 270 08 10.

3. Opis dostosowań.
Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Nie dotyczy.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik” Gliwice, ul. Jasna 31

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
– pocztę elektroniczną: stadiony@mzuk.pl
– telefonicznie + 48 519 743 629.

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne są dwa wejścia od ulicy Jasnej oraz od ulicy Gwarków na teren obiektu bez barier architektonicznych.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Obsługa interesantów pod nr tel. +48 519 743 629 lub na parterze budynku socjalnego.

Na terenie obiektu znajduje się jedna pochylnia umożliwiająca dojazd do szatni i toalety.

Budynek parterowy dostępna jedna szatnia z toaletą dla osób niepełnosprawnych.

W 2022 r. powstanie pochylnia umożliwiająca dostęp do dolnej części boisk oraz siłownia gdzie będą dwa urządzenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Możliwość skorzystania z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed obiektem.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Korty Tenisowe Gliwice, ul. Kosynierów 6

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
– pocztę elektroniczną: korty@mzuk.pl
telefonicznie 32 331 33 60/ + 48 501 486 376

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Dla klientów dostępna jest jedna brama wjazdowa.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Obsługa interesantów na parterze lub pierwszej kondygnacji budynku socjalnego. Brak windy. Dla osób na wózkach wszystkie pomieszczenia są niedostępne w razie potrzeby oferujemy pomoc personelu MZUK.

3. Opis dostosowań.
Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Biuro Zarządu Cmentarzy Komunalnych, ul. Kozielska 120

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
pocztę elektroniczną: ck@mzuk.pl
telefonicznie: 32 335-04-63; 32 237 93 78

Obecnie budynek Biura Zarządu Cmentarzy Komunalnych jest w trakcie gruntownej modernizacji. Po jej ukończeniu, które planowane jest na koniec III kwartału bieżącego roku, budynek będzie w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (m.in. będzie posiadał windę zewnętrzna umożliwiająca osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodny wjazd na wyższe kondygnacje).

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na czas remontu tymczasowe biuro Zarządu zostało przeniesione do kaplicy znajdującej się na terenie Cmentarza Centralnego. Do wejścia prowadzi podjazd wyłożony antypoślizgowa matą.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Tymczasowe biuro nie posiada żadnych barier architektonicznych, utrudniających poruszanie się (korytarze, schody itp).

3. Opis dostosowań.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem biura Zarządu znajdują się dwa miejsca parkingowe dedykowane wyłącznie osobom niepełnosprawnym.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kaplice zlokalizowane na terenie cmentarzy komunalnych

Wejścia do kaplic znajdujących się na terenie cmentarzy: Centralnego, Lipowego oraz Łabędy, ul. Wrzosowa. Znajdują się na poziomie 0 i umożliwiają bezkolizyjny wjazd dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Na terenie cmentarzy: Centralnego i Lipowego znajdują się toalety typu Toi Toi przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na pozostałych gliwickich cmentarzach komunalnych (Łabędy ul. Wrzosowa, Ligota Zabrska oraz Wilcze Gardło) kabiny dedykowane osobom niepełnosprawnym zostaną ustawione w najbliższych miesiącach.

Zakład Pogrzebowy, ul. Raciborska

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
pocztę elektroniczną: dp@mzuk.pl
telefonicznie: 32 231 98 45

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Dla osób korzystających z usług Zakładu Pogrzebowego dostępne jest wejście od ulicy Raciborskiej. Wejście znajduje się na poziomie 0 i umożliwia bezkolizyjne wejście dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Wszystkie punkty obsługi dostępne są bez jakichkolwiek barier architektonicznych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, a dotarcie do niej nie stwarza problemu.

3. Opis dostosowań.
Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed Zakładem nie ma miejsc parkingowych dedykowanych wyłącznie osobom niepełnosprawny. Teren przed Zakładem Pogrzebowym nie jest administrowany przez MZUK.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do Zakładu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Izba Wytrzeźwień

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:

ul. Okopowa 6
32 335-04-93, 32 231-54-24
diw@mzuk.pl

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Dla interesantów dostępne są dwa wejścia od ulicy Okopowej – drzwi na poziomie terenu nie otwierają się automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku; umożliwiają dostanie się do budynku osobom poruszającym się na wózku.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Budynek dwukondygnacyjny. Wejście nr 1 prowadzi na parter, gdzie znajdują się m.in. pomieszczenia dla pacjentów izby. Wszystkie sale znajdują się na jednej kondygnacji z możliwością dostania się do każdego z nich bezpośrednio z korytarza głównego.
W części dla pacjentów izby znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
Wejście nr 2 prowadzi m.in. do pomieszczeń biurowych oraz znajdującego się na parterze Punktu Higieny dla osób zaniedbanych. Schody zostały wyposażone w poręcz jednostronną, z drugiej strony znajduje się ściana.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku informują tablice informacyjne.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W razie potrzeby zachęcamy do skorzystania z pomocy obsługi.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Jest wytyczone miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Jedyne ograniczenie stosowane jest do pacjenta izby, osoby będącej w stanie nietrzeźwości.

Schronisko dla zwierząt, ul. Wschodnia

Bezpośredni kontakt możliwy poprzez:
519 743 556
ts@mzuk.pl

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku głównego Schroniska prowadzi utwardzone przejście o szerokości min. 1,5 metra. Wejście do budynku głównego jest zadaszone. Do budynku głównego prowadzi jeden stopień i niewielka, krótka pochylnia i drzwi o szerokości min. 0,9m i wysokości 2m.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób odwiedzających Schronisko dostępne są pomieszczenia usytuowane na parterze budynku głównego oraz pomieszczenia dla zwierząt usytuowane na poziomie 0. Wewnątrz budynku głównego znajdują się drzwi o szerokości min. 0,9m wysokości 2m. Drzwi są oznakowane w sposób widoczny. Na parterze budynku głównego znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed Schroniskiem znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, oznakowane poziomo i pionowo.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Schronisko jest przyjazne dla psów asystujących i towarzyszących.

Giełda samochodowa

Bezpośredni kontakt możliwy przez:
32 279-79-74
gielda@mzuk.pl

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest jedno wejście, do którego prowadzi utwardzony chodnik o szerokości powyżej 1,5 m. Nawierzchnia schodów zewnętrznych wykonana z materiałów antypoślizgowych.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Obsługa interesantów na pierwszym piętrze budynku. W obiekcie nie ma windy, konieczność skorzystania ze schodów. Szerokie korytarze nie stanowią barier architektonicznych.

3. Opis dostosowań.

Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zachęcamy do skorzystania z asysty/pomocy pracownika w przypadku napotkania w obiekcie barier niemożliwych do pokonania przez osobę niepełnosprawną.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, nieodpłatne.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Możliwość wejścia z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń na terenie giełdy.