Izba wytrzeźwień

Zadania Izby Wytrzeźwień :

Izba stanowi miejsce czasowego pobytu osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem zakłócają spokój, dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, bądź na skutek nadużywania alkoholu stanowią niebezpieczeństwo dla otoczenia lub zdrowia własnego.

Do zadań Izby należy w szczególności:

  • izolowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku dla zdrowia na powrót do normalnego stanu psychicznego i fizycznego,
  • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz zapewnienie ciągłej opieki medycznej,
  • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
  • dochodzenie opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień w trybie egzekucji,
  • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego.

Zapłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień:

Zgodnie z art. 42(2) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za pobyt w Izbie Wytrzeźwień pobierane są opłaty (Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.). Wysokość opłaty zgodnie z uchwałą Nr XLII/891/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. wynosi 250 zł.

Należność za pobyt należy uregulować nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

Zapłatę można dokonać:

w kasie:
Izby Wytrzeźwień – Gliwice, ul. Okopowa 6
MZUK – Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c

oraz na konto:
Bank Millennium 51 1160 2202 0000 0005 0724 6351

 

Tu znajdziesz pomoc

Osoby potrzebujące wsparcia mogą skontaktować się z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kontakt:
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, pokój 208
tel. 32 239-12-95, e-mail: gkrpa@um.gliwice.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

Porady prawne

PORADY PRAWNE

poniedziałek 14:00 – 15:00

ul. Okopowa 6
44 – 100 Gliwice

prosimy o wcześniejsze umawianie terminu
tel. 32 335 04 93

Windykacja

1. Osoba posiadająca zadłużenie z tytułu opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, która nie posiada środków finansowych na jednorazową spłatę zadłużenia może ubiegać się o ratalną spłatę lub odroczenie terminu płatności (druk do pobrania),
2. W wyjątkowych sytuacjach można ubiegać się o umorzenie zadłużenia (druk  do pobrania),
3. Do wniosku należy dołączyć wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i sytuacji materialnej (druk do pobrania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł,
4. Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie MZUK lub Izby Wytrzeźwień lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres: MZUK Gliwice, 44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25 C,
5. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 36 miesięcy), a okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok.
6. Termin załatwienia sprawy przewidziany jest przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia  14 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz.U z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)
7. Udzielenie ulgi w spłacie należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ ?
Złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty nie gwarantuje udzielenia ulgi i nie stanowi ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. W sytuacji odmowy udzielenia ulgi dłużnik zobowiązany jest do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie. Niedotrzymanie przez dłużnika warunków udzielonej ulgi skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy o rozłożenie należności z tytułu opłaty w Izbie Wytrzeźwień na raty. Oznacza to, iż należności uprzednio objęte umową stają się natychmiast wymagalne. W takiej sytuacji następuje niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji, co przyczyni się do zwiększenia zadłużenia nie tylko o należne odsetki za zwłokę, ale również o ewentualne koszty upomnienia oraz koszty egzekucji.

OPŁATA PROLONGACYJNA:
Zgodnie z uchwałą Nr XX/493/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 roku wprowadza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności. Nie ustala się opłaty prolongacyjnej gdy przyczyną wydania decyzji była klęska żywiołowa lub wypadek losowy (np. ciężka choroba).

OPŁATA SKARBOWA
Dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek strony, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.) podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł tj. wg stawki określonej w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy zapłaty opłaty dokonuje się:

1. bezgotówkowo – bezpośrednio na rachunek bankowy:

  •     Banku Millennium S.A. numer 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055,

2. gotówką lub kartą płatniczą:

  •  w „opłatomatach” znajdujących się na parterze budynku UM Gliwice;

Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej, należy dołączyć do akt sprawy w terminie 7 dni, od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej i niedostarczenia dowodu jej zapłaty w wyznaczonym terminie czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Pliki do pobrania:

  •   wnioski do Dyrektora;

wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty

wniosek o umorzenie

Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu

TEST AUDIT
(Alcohol Use Disorder Identification Test)

Picie alkoholu może wywierać wpływ na rózne obszary ludzkiego zdrowia i funkcjonowania społecznego. Nie trzeba być osobą uzależnioną aby cierpieć na dolegliwości mające swoje źródło w piciu alkoholu. Zanim rozwinie się u kogoś uzależnienie, mogą pojawiać się mniej nasilone, ale jednak poważne problemy, takie, jak picie ryzykowne lub picie szkodliwe. W przypadku tych zjawisk nie następuje nieodwracalna utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu, pojawia się jednak ryzyko poważnych szkód: zdrowotnych czy społecznych. Ktoś, kto pije ryzykownie lub szkodliwie może jednak na tyle ograniczyć swoje picie, aby radykalnie zmniejszyć wynikające z niego szkody.

Jeśli zadajesz sobie pytanie, czy Twoje picie jest bezpieczne zapraszamy, wypełnij poniższy test !!! Jeśli niepokoi Cię picie Twoich bliskich zaczęć ich do wypełnienia tego testu !!!

Test AUDIT jest testem przesiewowym, nie diagnostycznym, co oznacza, że poniższe wyniki nie są równoznaczne z diagnozą określonego typu problemó alkoholowych, jednak wskazują na wyraźne prawdopodobieństwe występowania tych problemów. Po uzyskaniu poniższych wyników w teście AUDIT należy koniecznie odwiedzić specjalistępo to, aby dowiedzieć się, jak dalej postępować.

Zanim przystąpisz do wypełniania tego testu powinieneś opanować umiejętność przelicznia wypitego alkoholu na wystandaryzowane jednostki nazywane porcjami standardowymi. Pojęcie porcji standardowej opracowano z uwagi na konieczność porównania ze sobą różnych rodzajów napojów alkoholowych, które zawierają różne stężenia alkoholu etylowego. Napoje alkoholowe są różne, ale substancja chemiczne w nich zawarta jest taka sama w wódce, koniaku, winie, likierze, piwie, a także innych napojacj alkoholowych.

Jedna porcja standardowa (10g czystego alkoholu) zawarta jest w około:

250 ml piwa o mocy 5%

100 ml wina o mocy 12%

30 ml wódki o mocy 40%

Teraz jesteś gotowy(a) do wypełnienia testu

Wypełnij test uważnie, przeczytaj wszystkie pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu (piwa, wina, wódki) na porcje standardowe wg podanego powyżej schematu. Zanotuj liczbę punktów. Bądź uczciwy, tylko wtedy wypełnianie testu ma sens. Następnie zsumuj liczbę punktów i zapoznaj się z interpretacją wyników.

 1. Jak często pijesz napoje zawierające alkohol?

(0) nigdy
(1) raz w miesiącu lub rzadziej
(2) 2 do 4 razy w miesiącu
(3) 2 do 3 razy w tygodniu
(4) 4 razy w tygodniu lub częściej

6. Jak często w ciągu ostatniego roku musiałeś(aś) się rano napić, aby móc dojść do siebie po „dużym piciu” z poprzedniego dnia?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

 2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypijasz w trakcie typowego dnia picia?

(0) 1 – 2 porcje
(1) 3 – 4 porcje
(2) 5 – 6 porcji
(3) 7,8 – 9 porcji
(4) 10 lub wiecej

 7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczałeś(aś) poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

 3. Jak często wypijasz 6 lub więcej porcji podczas jednej okazji?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

 8. Jak często w czasie ostatniego roku nie byłeś(aś) w stanie z powodu picia przypomnieć sobie co wydarzyło się poprzedniego wieczoru?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

 4. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdziałeś(aś), że nie można zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

 9. Czy zdarzyło się, że Ty lub jakaś inna osoba doznała urazu w wyniku Twojego picia?

(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku

 5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło Ci się z powodu picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszałoby normy i zwyczaje przyjęte w Twoim środowisku?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

 10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz interesował się Twoim piciem lub sugerował jego ograniczenia?

(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku

WYNIKI:

PONIŻEJ 7 P:UNKTÓW

– Jeśli jesteś pewien, że odpowiedziałeś poprawnie i szczerze na wszystkie pytania, możesz być spokojny. Twoje picie nie powinno skutkować problemami ani dla Ciebie, ani dla innych, zwłaszcza jeśli w pytaniach 4, 5 i 6 odpowiedziałeś „nigdy”.

– Jeśli pijesz alkohol często, zachowaj co najmniej dwa dni abstynencji w tygodniu, najlepiej dzień po dniu.

– Powstrzymaj się od picia w okresie ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków wchodzących w reakcje z alkoholem, kierowania pojazdami i w innych sytuacjach, gdy piecie nawet niewielkich ilości alkoholu pociąga za sobą ryzyko dla Ciebie lub innych.

– Nie zwiększaj ilości i częśtotliwości picia.

– Nie namawiaj do picia tych, którzy nie piją.

OD 8 DO 15 PUNKTÓW:

– Pijesz ryzykownie. Nawet jeśli nie odczuwasz jeszcze negatywnych skutków picia, bądź pewien, że pojawią się one, jeśli nie zmienisz ilości i częstotliwości spożywania alkoholu.

– Spróbuj ograniczyć picie alkoholu do pozoimu niskiego ryzyka.

– Świadomie kontroluj ilość i częstotliwość spożywania napojów alkoholowych.

– Nie upijaj się.

– Słuchaj informacji osób trzecich na temat swojego picia, zwłaszcza wtedy gdy wyrażają zaniepokojenie i troskę.

OD 16 DO 19 PUNKTÓW:

– Pijesz szkodliwie – Twoje picie staje się powodem problemów ze zdrowiem, nauką, pracą, z innymi ludźmi.

– Musisz ograniczyć picie zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i ilość spożywanego alkoholu.

– Umów się z samym sobą na nieprzekraczanie limitu picia o niskim poziomie ryzyka i staraj się dotrzymać obietnicy.

– Pij wolniej. Wydłuż czas picia każdej porcji alkoholu.

– Spożywaj alkohol z osobami, które piją mało. Unikaj miejsc i sytuacji, w których pijesz nadmiernie.

– Gdyby próby ograniczania picia nie przyniosły powodzenia przez kilka tygodni, nie zwlekaj z poszukaniem pomocy u specjalistów.

POWYŻEJ 20 PUNKTÓW:

– Prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu. Sprawdź to podejrzenie udając się do specjalistów.

– Nie warto odwlekać konsultacji sprawdzając ponownie swoje możliwości ograniczenia picia.

– Specjalista, lepiej niź ten test, zdiagnazuje Twój problem i udzieli Ci porady, jak go rozwiązać.

źródło: www.parpa.pl

Badanie stanu trzeźwości

Piłeś i nie chcesz stracić prawo jazdy?

Nie jesteś pewien swojej trzeźwości?

Dobrze by było się upewnić …

Taką możliwość daje Ci badanie zawartości alkoholu wykonane w Izbie Wytrzeźwień.

Badanie trzeźwości wykonywane jest 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

Koszt badania: 5,00 zł.

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu profilaktyki

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” kierując się tą zasadą, zapraszamy szkoły na warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień.

Jednym z problemów, z którym boryka się współczesny świat to sięganie przez młodych ludzi po alkohol, używki. Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat zażywania środków psychoaktywnych, alkoholu i ich wpływu na funkcjonowanie osoby uzależnionej oraz całej rodziny. Pokazanie zagrożeń i pułapek, jakie niesie ze sobą uzależnienie. Młodzież podczas zajęć dowiaduje się, kim jest osoba pijąca, jakie są czynniki ryzyka i konsekwencje spożywania alkoholu. Uczniowie mają okazję zapoznać się z alko goglami, poznać zasady Izby Wytrzeźwień.
Podczas warsztatów nie opieramy się wyłącznie na naukowych stwierdzeniach, ale pokazujemy przykłady z życia. Mówimy również o różnicach i podobieństwach między narkotykami i dopalaczami, o ogromnej sile, z jaką uzależniają środki psychoaktywne.
Autorami i realizatorami naszych zajęć są specjaliści (psycholodzy oraz pedagodzy), mający doświadczenia zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą, dlatego zajęcia są dostosowane do potrzeb nastoletnich odbiorców i spełniają wszelkie standardy prowadzenia zajęć warsztatowych dla młodzieży (pracujemy metodą burzy mózgów, dyskusji moderowanej, pracy w grupach).

Więcej informacji pod nr tel. 32 335 04 93

Wymiana ciepła

W okresie jesienno-zimowym przed budynkiem Izby Wytrzeźwień wystawiony jest wieszak wymiany ciepła.

Osoby potrzebujące mogą zupełnie za darmo zabrać rzeczy z wieszaka (odzież, obuwie).

Każdy, kto chciałby podzielić się ciepłą odzieżą, może to zrobić i zostawić ubrania bezpośrednio na wieszaku lub przynieść do izby wytrzeźwień.

Dołącz do akcji i podziel się ciepłem!

Punkt higieny

Możliwość uzyskania pomocy po okazaniu skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego OPS zarówno: Działu Pierwszego Kontaktu i Działań Wspierających przy ul. G. Wałów 9 i Ziemowita 1 oraz zespołów ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.

Godz. otwarcia punktu higieny: 11.00 – 15.00 od pn. do pt. ustalone stałe godziny kąpieli: godz. 11.00, 12:00, 13:00 i 14.00.

RODO