WYTYCZNE W SPRAWIE HANDLU NA TARGOWISKU PRZY UL. LIPOWEJ W GLIWICACH

W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 na targowisku przy ul. Lipowej,  Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, wprowadza limit osób przebywających na obiekcie.

Na targowisku jednocześnie może przebywać 600 osób (z wyłączeniem obsługi).

Ponadto rekomenduje się stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych jak niżej.

Wytyczne dla dzierżawców – handlowców

Zobowiązuje się dzierżawców – handlowców prowadzących działalność handlową na terenie targu do bezwzględnego stosowania  wytycznych jak niżej:

– obowiązkowego zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa;

– wyposażenia punktów sprzedaży w dozowniki ze środkiem dezynfekującym;

– dokonywać co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego/stanowiska obsługi;

– mycia rąk regularnie, często i dokładnie wodą z mydłem;

– w przypadku sprzedaży żywności, częstego mycia rąk przed rozpoczęciem pracy, przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; po skorzystaniu z toalety, po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, po jedzeniu, piciu, lub paleniu, po kontakcie z pieniędzmi.

UWAGA: W przypadku straganów, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem;

– nie oferować, bez zapewnienia warunków chłodniczych, produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce;

– zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji (lad, używanego sprzętu, terminali płatniczych itp.);

– ograniczać ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia (warzyw, owoców, pieczywa, ciast, pączków, itp.), przez np. przykrycie folią, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;

– ograniczyć możliwości samoobsługowego zakupu produktów;

UWAGA: Zaleca się podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z nimi. Dezynfekować ręce po każdym kontakcie
z pieniędzmi;

– zachować i dopilnować zachowania bezpiecznej odległości: klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5m). Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 1,5m. Maksymalna ilość to nie więcej niż trzy osoby kupujące przy stanowisku handlowym;

– w miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych; po każdym kontakcie z gotówką, należy myć ręce lub zdezynfekować;

Wytyczne dla gastronomii 

Zobowiązuje się dzierżawców prowadzących działalność gastronomiczną na terenie targowiska przy ul. Lipowej do bezwzględnego stosowania  wytycznych jak dla handlowców oraz dodatkowo jak niżej:

– osoby prowadzące punkty gastronomiczne na terenie targu muszą wydzielić strefy gastronomiczne z widoczną fizyczną barierą;

– egzekwować 1,5 m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. znaki stojące, oznaczenia, itp.);

– prowadzić wyłącznie sprzedaż na wynos, zamknąć strefy przeznaczone do spożywania posiłków na miejscu. Informować klientów o zakazie spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów na miejscu, w sektorach handlowych, w przestrzeni komunikacyjnej, drogach, chodnikach.

Wytyczne dla klientów targowiska przy ul. Lipowej

Klienci przebywający na terenie targowiska mają obowiązek:

– zakrywać, przy pomocy maseczki, usta i nos:

– utrzymania odległości społecznej przynajmniej 1,5 m, podczas przebywania na terenie targowiska, stania w kolejkach oraz maksymalnej ilości trzech osób przy stanowisku handlowym;

– osoby mające symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie mogą wchodzić na teren targu.

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren targu. Zostanie poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do poradni lekarskiej, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pod numerem 999 albo 112;

– zakazuje się spożywania posiłków w przestrzeniach komunikacyjnych i w sektorach handlowych.

Ważne telefony:

800-190-590 – infolinia NFZ;

32/ 351 23 00 – całodobowa infolinia WSSE w Katowicach;

666 227 205 – telefon alarmowy PSSE w Gliwicach;

112 – Telefon alarmowy.

Targowisko przy ul. Lipowej  – telefony:

– 32/ 331 21 24  – Kierownik

– 32/ 335 61 58 – Z-ca Kierownika

– 32/ 331 04 46 – Biuro