Izba Wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień

ul. Okopowa 6
44 - 100 Gliwice
e-mail:

 

Kierownik Izby Wytrzeźwień tel. 32 335 04 93
Z-ca Kierownika Izby Wytrzeźwień tel. 32 231 19 59
Punkt Przyjęć - opiekunowie zmianowi   
tel. 32 231 54 24  całodobowy
Windykacja tel. 32 231 19 59
tel. 32 335 04 95
Telefaks tel. 32 335 04 92
Punkt Konsultacyjny tel. 32 335 04 94

Zadania Izby Wytrzeźwień :

Izba stanowi miejsce czasowego pobytu osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem zakłócają spokój, dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, bądź na skutek nadużywania alkoholu stanowią niebezpieczeństwo dla otoczenia lub zdrowia własnego.

Do zadań Izby należy w szczególności:

  • izolowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku dla zdrowia na powrót do normalnego stanu psychicznego i fizycznego,
  • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz zapewnienie ciągłej opieki medycznej,
  • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
  • dochodzenie opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień w trybie egzekucji,
  • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego.

Zapłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień:

Zgodnie z art. 42(2) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za pobyt w Izbie Wytrzeźwień pobierane są opłaty (Dz.U z 2016r., poz. 487 z późn.zm.). Wysokość opłaty zgodnie z uchwałą Nr XLII/891/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014r. wynosi 250 zł.

Należność za pobyt należy uregulować nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

Zapłatę można dokonać:

   w kasie:
                           Izby Wytrzeźwień – Gliwice, ul. Okopowa 6
                           MZUK – Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c

   oraz na konto:
                           ING Bank Śląski O/Gliwice 86 1050 1285 1000 0002 0213 1876

Newsletter
Polecamy

Projekt, wykonanie i hosting: gtk.pl