Komunikat

Wytyczne obowiązujące na terenie Giełdy Samochodowej.

WYTYCZNE W SPRAWIE HANDLU NA TERENIE GIEŁDY SAMOCHODOWEJ W GLIWICACH

W celu zapobiegania zagrożeniu, jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 na Giełdzie Samochodowej, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach wprowadza limit osób przebywających na obiekcie.

Na terenie Giełdy Samochodowej jednocześnie może przebywać:

• SEKTOR TARGOWISKO, DOM I OTOCZENIE –  3700 osób (z wyłączeniem obsługi),

• SEKTOR CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH –  7500 osób, w tym wewnątrz budynku Hali Targowej – 110 osób (z wyłączeniem obsługi),

• SEKTOR SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW  –  3300 osób (z wyłączeniem obsługi).

Ponadto rekomenduje się stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych jak niżej.

Wytyczne dla dzierżawców – handlowców
Zobowiązuje się dzierżawców – handlowców prowadzących działalność handlową na terenie giełdy do bezwzględnego stosowania  wytycznych jak niżej:
–  obowiązkowego zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa;
– wyposażenia punktów sprzedaży w dozowniki ze środkiem dezynfekującym;
– mycia rąk regularnie, często i dokładnie wodą z mydłem;
– w przypadku sprzedaży żywności, częstego mycia rąk przed rozpoczęciem pracy, przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; po skorzystaniu z toalety, po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, po jedzeniu, piciu, lub paleniu, po kontakcie z pieniędzmi.
UWAGA: W przypadku straganów, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem;
– nie oferować, bez zapewnienia warunków chłodniczych, produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce;
– zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji (lad, używanego sprzętu, terminali płatniczych itp.);
– ograniczać ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia (warzyw, owoców, pieczywa, ciast, pączków, itp.), przez np. przykrycie folią, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;
– ograniczyć możliwości samoobsługowego zakupu produktów;
UWAGA: Zaleca się podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z nimi. Dezynfekować ręce po każdym kontakcie
z pieniędzmi;
– zachować i dopilnować zachowania bezpiecznej odległości: klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5m). Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 1,5m. Maksymalna ilość to nie więcej niż trzy osoby kupujące przy stanowisku handlowym;
– w miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych; po każdym kontakcie z gotówką, należy myć ręce lub zdezynfekować;
– Dzierżawca obsługujący toalety na terenie Giełdy zobowiązany jest do zapewnienia środków czystości oraz ograniczenia osób przebywających w toaletach, zwiększenia częstotliwości mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych i wyposażenia (wg ustalonego planu higieny), wywieszenia w każdej toalecie instrukcji mycia i dezynfekcji rąk.

Wytyczne dla gastronomii 
Zobowiązuje się dzierżawców prowadzących działalność gastronomiczną na terenie giełdy do bezwzględnego stosowania  wytycznych jak dla handlowców oraz dodatkowo jak niżej:
– osoby prowadzące punkty gastronomiczne na terenie Giełdy muszą wydzielić strefy gastronomiczne z widoczną fizyczną barierą;
– egzekwować 1,5m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. znaki stojące, oznaczenia, itp.);
– prowadzić wyłącznie sprzedaż na wynos, zamknąć strefy przeznaczone do spożywania posiłków na miejscu. Informować klientów o zakazie spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów na miejscu, w sektorach handlowych, w przestrzeni komunikacyjnej, na parkingach, drogach, chodnikach.

Wytyczne dla klientów Giełdy
Klienci przebywający na terenie Giełdy Samochodowej mają obowiązek:
– stosowania maseczek oraz rękawiczek;
– utrzymania odległości społecznej przynajmniej 1,5m, podczas przebywania na terenie Giełdy, stania w kolejkach oraz przy parkowaniu, wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów oraz maksymalnej ilości trzech osób przy stanowisku handlowym;
– osoby mające symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie mogą wchodzić na teren Giełdy.
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren Giełdy. Zostanie poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do poradni lekarskiej, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pod numerem 999 albo 112;
– zakazuje się spożywania posiłków w przestrzeniach komunikacyjnych i w sektorach handlowych.

Ważne telefony:
800-190-590 – infolinia NFZ;
32/ 351 23 00 – całodobowa infolinia WSSE w Katowicach;
666 227 205 – telefon alarmowy PSSE w Gliwicach;
112 – Telefon alarmowy.

Giełda Samochodowa – telefony:
– 32/ 331 04 46 – Biuro Giełdy