Pomoc dla przedsiębiorców

Gliwickie pakiet pomocy dla przedsiębiorców.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego opublikowane zostały podjęte przez gliwickich radnych uchwały, na mocy których przedsiębiorcy poszkodowani przez rządowe ograniczenia związane z epidemią mogą uzyskać od miasta różnego rodzaju ulgi w kosztach prowadzenia działalności.

 1. Czynsze za lokale i nieruchomości miejskie

Szczegółowe zasady udzielania przez miasto ulg w tym zakresie określa Uchwała XIV/243/2020 Rady Miasta Gliwice z 23 kwietnia 2020 r., która obowiązuje od 28 kwietnia. Przedsiębiorcy mogą na jej podstawie skorzystać  m.in. z odroczenia terminu zapłaty należności z tytułu czynszu najmu, dzierżawy i opłat za  użytkowanie miejskich nieruchomości do końca 2020 r., umorzenia części należnego czynszu  i opłat za użytkowanie lub rozłożenia ich na  raty.

Odstąpienie od dochodzenia należności

Jeżeli przedsiębiorca z powodu pogorszenia płynności finansowej ze względu na COVID-19 ma zaległości z tytułu czynszu najmu, dzierżawy lub opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste bądź w opłacie przekształceniowej, miasto może na jego wniosek czasowo (od 14 marca do 31 grudnia 2020 r.) odstąpić od dochodzenia swoich należności.

UWAGA! Odstąpienie od dochodzenia należności nie oznacza ich umorzenia. To tylko „zawieszenie” czynności windykacyjnych, czyli pewność dla przedsiębiorcy, że do końca 2020 r. miasto nie będzie z tego tytułu kierować wezwań do zapłaty, wniosków do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, zakładka WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI/FORMULARZE DO POBRANIA (bezpośredni link: bip.gliwice.eu/strona=51, należy wybrać w polu wyszukiwania „Wydział Gospodarki Nieruchomościami – formularze dla przedsiębiorców starających się o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19”). Dostępne są trzy formularze do wyboru, w zależności od terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Należy go skierować do podmiotu, z którym zawarta została umowa najmu (np. ZBM I TBS,ZMB II TBS, MZUK, ZDM, szkoła czy stosowny wydział Urzędu Miejskiego w Gliwicach).

UWAGA! Przedsiębiorca musi wykazać pogorszenie płynności finansowej – tj. spadek obrotów gospodarczych – z powodu COVID-19. Będzie to stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (w okresie po 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku), w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. W przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, za miesiące uważa się także 30 kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe.

Podmioty, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej po 1 kwietnia 2019 r., do porównania spadku obrotów mogą przyjąć łączny obrót z dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019. W przypadku firm, które rozpoczęły działalność po 1 stycznia 2020 r., do porównania spadku obrotów przyjmuje się łączny obrót ze stycznia i lutego 2020 r.

Umorzenie lub rozłożenie czynszu na raty

Na podstawie wspomnianej wyżej uchwały przedsiębiorcy, którzy wynajmują, dzierżawią albo korzystają na podstawie umów użytkowania z lokali lub nieruchomości miejskich, a z powodu ograniczeń związanych z pandemią mają problemy z płynnością finansową, mogą również ubiegać się o:

 • umorzenie czynszu do 81,3% jego wysokości,

lub

 • rozłożenie czynszu na maksymalnie 12 rat,

lub

 •  odroczenie terminu spłaty należności do 31 grudnia 2020 r.

Dlaczego miasto nie umarza czynszów w całości? – Przedsiębiorca, który całkowicie zaprzestał działalności w związku z epidemią i jego obroty spadły praktycznie do zera, będzie miał umorzoną całość kwoty netto czynszu. Niestety rząd nie zrezygnował z pobierania VAT-u od umorzonych czynszów – stąd zwolnienie do 81,3%, resztę stanowi bowiem VAT, który miasto musi odprowadzić do budżetu państwa – wyjaśnia Aleksandra Wysocka, zastępca prezydenta Gliwic, odpowiedzialna m.in. za gospodarowanie miejskimi nieruchomościami.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, zakładka WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI/FORMULARZE DO POBRANIA (bezpośredni link: bip.gliwice.eu/strona=51, należy wybrać w polu wyszukiwania „Wydział Gospodarki Nieruchomościami – formularze dla przedsiębiorców starających się o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19”). Dostępne są trzy formularze do wyboru, w zależności od terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Należy go skierować do podmiotu, z którym zawarta została umowa najmu (np. ZBM I TBS,ZMB II TBS, MZUK, ZDM, szkoła czy stosowny wydział Urzędu Miejskiego w Gliwicach).

Podobnie jak w przypadku wniosku o odstąpienie od dochodzenia należności, przedsiębiorca musi wykazać pogorszenie płynności finansowej – tj, spadek obrotów gospodarczych – z powodu COVID-19. Będzie to stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (w okresie po 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku), w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. W przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, za miesiące uważa się także 30 kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe.

Podmioty, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej po 1 kwietnia 2019 r., do porównania spadku obrotów mogą przyjąć łączny obrót z dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019. W przypadku firm, które rozpoczęły działalność po 1 stycznia 2020 r., do porównania spadku obrotów przyjmuje się łączny obrót ze stycznia i lutego 2020 r.

 

 

Ulgi uzależnione są od wykazanego przez wnioskodawcę spadku obrotów. Jeżeli:

 • spadek obrotów wyniósł od 50% do 100%  ->  umorzona zostanie odpowiadająca mu część czynszu (np. spadek obrotów wynosi 75% – umorzone zostaje 75% czynszu), nie więcej jednak niż 81,3%,
 • spadek obrotów wyniósł co najmniej 30% -> należność za czynsz zostanie rozłożona na raty,
 • spadek obrotów wyniósł co najmniej 15% -> termin spłaty należności zostanie odroczony do końca 2020 r.

UWAGA! Na tego typu pomoc mogą liczyć wyłącznie te podmioty, które nie zalegały z opłatami na koniec 2019 r., a także na podstawie przepisów unijnych dotyczących dozwolonej pomocy publicznej – były w dobrej sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć wymagane w uchwale załączniki , tj. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (można go znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, zakładka WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI/FORMULARZE DO POBRANIA/„Wydział Gospodarki Nieruchomościami – formularze dla przedsiębiorców starających się o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 (bezpośredni link: https://bip.gliwice.eu/pub/boi/GN_21_2.xlsx) oraz dokumenty potwierdzające spadek obrotów.

Przykład 1

Przedsiębiorca składa wniosek 10 maja br. i wykazuje spadek obrotów w marcu i kwietniu na poziomie 75% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Umorzone mogą zostać:

 •  75% należności głównej przypadającej za okres od dnia ogłoszenia stanu epidemicznego czyli 14 marca, do dnia poprzedzającego złożenie wniosku , czyli do 9 maja;
 • w całości odsetki od dnia wymagalności do dnia umorzenia;
 • w całości rekompensata czyli tzw. 40 euro;

Jeżeli stan epidemii będzie trwał nadal i ten sam przedsiębiorca złoży kolejny wniosek 7 lipca 2020 r., wykazując spadek obrotów za maj i czerwiec 2020r. w stosunku do maja i czerwca 2019 r. w wysokości 90 %, to umorzone może zostać 81,3% należności przypadającej za okres od 10 maja 2020 r. do 6 lipca 2020 r., w całości odsetki od terminu wymagalności do dnia umorzenia oraz w całości rekompensata czyli tzw. 40 euro.

Przykład 2

Przedsiębiorca składa wniosek 10 maja br. i wykazuje spadek obrotów w marcu i kwietniu na poziomie 35% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Może liczyć na ulgę w postaci:

 1.  zgody na rozłożenie na 12 równych miesięcznych rat ( w przypadku zaokrągleń pierwsza lub ostania rata mogą się różnić  od pozostałych):
 • należności głównej wynikającej  z zawartej umowy;
 • odsetek naliczonych od należności głównej przypadających za okres od terminu wymagalności do dnia zawarcia ugody o rozłożenie na raty;
 • rekompensaty za koszty odzyskania należności naliczonych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r., o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; (tzw. 40 euro),

lub

 1.  odroczenia terminu zapłaty należności do 31 grudnia 2020 r.

INFORMACJI UDZIELA ODPOWIEDNIO:

 • ZBM I TBS:  tel. (32) 339-29-41, (32)/339-29-11, e-mail:  pomoc@zbmgliwice.pl,
 • ZBM II TBS: tel. (32) 331-06-01, (32) 300-00-24, e-mail:  mhubsch@tbs2.pl, maleksandrowicz@tbs2.pl,
 • MZUK: tel. (32) 335-61-58, (32) 335-04-54,
 • ZDM: tel. (32) 300-86-53, (32) 300-86-45,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach: tel.  32/338-64-20,  32/338-64-17, e-mail: gn@um.gliwice.pl.

Więcej informacji dotyczących Gliwickiego pakietu pomocy dla przedsiębiorców znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem (tutaj będzie link do strony)

(źródło: UM Gliwice)