Powtórny przetarg

Trwa postępowanie przetargowe na budowę toalety w Parku Chrobrego.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych powtórzył przetarg na budowę toalety w Parku Chrobrego. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione z następujących powodów.

Do upływu terminu składania ofert w pierwszym postępowaniu tj. do dnia 18.07.2019r. wpłynęły 2 oferty. Miejski Zarząd Usług Komunalnych jako Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie w dniu 23.07.2019r. wezwał firmę Budotechnika do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia jak również do uzupełnienia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Budotechnika w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, uzupełniła powyższe dokumenty, które potwierdzają, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych a jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pismem z dnia 08.08.2019r. Zamawiający zawiadomił firmę Budotechnika o miejscu i czasie podpisania umowy. Budotechnika nie podpisała umowy w wyznaczonym terminie uzasadniając ten fakt brakiem odpowiedzi Zamawiającego na pisma w sprawie propozycji szczegółowych rozwiązań przy realizacji zamówienia. Pismem z dnia 13 sierpnia Zamawiający odniósł się do powyższego i wyznaczył firmie Budotechnika ostateczny termin podpisania umowy. Firma Budotechnika nie podpisała umowy w wyznaczonym na 14 sierpnia terminie co zgodnie z ww. pismem Zamawiający uznaje za odmowę podpisania umowy.

W związku z powyższym MZUK dokonał unieważnienia postępowania.

Oferty na wykonanie zadania w nowym postępowaniu można składać do dnia 10 września 2019r do godz. 11:30.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przetargu, toaleta w Parku Chrobrego powinna być gotowa pod koniec bieżącego roku. Do tego czasu, osoby odwiedzające park mogą korzystać z toalet znajdujących się w budynku Politechniki Śląskiej przy lodowisku Tafla.