“Przyjazne Podwórko”

Nowy pomysł na stworzenie kolejnych miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice ogłasza konkurs pod nazwą „Przyjazne Podwórko”. Celem konkursu jest zarówno aktywizacja i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej jak i poprawa estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów zielonych. Poprzez tworzenie i rekultywacje miejsc zieleni, w mieście polepszą się standardy i warunki wypoczynku mieszkańców.

Konkurs skierowany jest do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz do organizacji pozarządowych, kościołów oraz innych związków wyznaniowych posiadających osobowość prawną. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją na najlepszą koncepcję lub projekt zagospodarowania podwórka wraz z nasadzeniami. Nagrodą w konkursie jest wsparcie rzeczowe w postaci materiałów budowlanych, elementów małej architektury niezbędnych do realizacji projektu. Do konkursu mogą być zgłaszane podwórka znajdujące się na terenie miasta Gliwice a będące w administracji wnioskodawcy.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i kompletną dokumentacją – szczegółowy wykaz w Regulaminie konkursu.

Wnioski wraz z dokumentacją należy składać z dopiskiem „Przyjazne Podwórko” do dnia 20 sierpnia 2018r. do godz. 14:30 w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice. Ocena złożonych wniosków zostanie przeprowadzona do dnia 14 września 2018r natomiast realizacja przedsięwzięcia powinna zostać zakończona do 30 listopada 2018r.